Maatlanden / de Zulthe als woningbouwlocatie

Op 31 januari 2023 heeft het college een vergadering gehad. Daarin hebben zij het besluit genomen om de gemeenteraad voor te stellen het gebied van de locatie Maatlanden/ De Zulthe te ontwikkelen tot woningbouw. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de uitkomsten van het woningbouwonderzoek Maatlanden/de Zulthe en in te stemmen dit gebied verder te ontwikkelen tot woningbouw. De gemeenteraad behandelt dit voorstel in de oordeelsvormende vergadering van 22 februari 2023.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de volgende kaders vast te stellen: 

  • Circa 100 woningen
  • Circa 45% sociale-/betaalbare woningen
  • Circa 55% commerciële woningbouw
  • Water in het middengebied
  • Natuurlijke geluidswallen langs Maatlanden
  • Gemotoriseerd verkeer via rotonde Maatlanden
  • Voetgangers/fietsers via De Zulthe

Wethouder Jos Darwinkel: “Binnen deze kaders is wat ons betreft veel mogelijk. Er kan onder andere worden meegedacht over het type woningen, de positie van de huizen en de inpassing van flora en fauna. Omwonenden hebben ideeën aangedragen die we in een open participatieproces verder willen verkennen.”

De grond is nog niet in bezit van de gemeente

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen wordt in onderhandeling getreden met de grondeigenaar. Bij overeenstemming kan er gestart worden met het participatieproces. Daarbinnen worden de verkaveling, grondexploitatie en het bestemmingsplan vormgegeven. Daarnaast wordt dan gestart met de voorbereidingen.