Vragenlijst Roden Zuid

  • 1 Huidige: Stellingen
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Achtergrond Verplicht
Op welke manier bent u betrokken bij het gebied Roden Zuid? Verplicht
Wat is uw leeftijd? Verplicht
Mogen wij u per e-mail op de hoogte houden over uw inbreng en in de toekomst nieuwsbrieven sturen? Verplicht
Stellingen Verplicht

De vragenlijst bestaat uit 10 stellingen waarop u steeds één van de volgende antwoorden kunt geven:

1. heel erg mee eens
2. mee eens
3. neutraal
4. mee oneens
5. heel erg mee oneens
6. geen mening 

Bekijk hieronder de stellingen!

 

1. Een groene woonomgeving is belangrijk. Ook als dat betekent dat ik mijn auto niet voor de deur kan parkeren, maar op de hoek van straat.

Toelichting: meer ruimte voor groen in de nieuwe woongebieden is niet alleen wenselijk voor een aantrekkelijke woonomgeving, het is vanwege klimaatverandering ook noodzakelijk. Bomen bieden in de warmere zomers schaduw zodat het minder warm wordt op straat. Door verharde oppervlaktes (straten en woningen) af te wisselen met perken of grasvelden kan regenwater tijdens hoosbuien makkelijker de grond in trekken zodat het minder wateroverlast geeft. Door het toevoegen van meer groenvlakken, kan het echter gebeuren dat bijvoorbeeld parkeerplaatsen iets verder van de woningen komen te liggen.

Hoe denkt u over stelling 1? Verplicht


2. Appartementen (vier lagen) zijn ook in Roden Zuid noodzakelijk om voldoende en betaalbare woningen te bouwen.

Toelichting: de woongebieden in Roden Zuid zullen de nieuwe dorpsrand en -entree gaan vormen. Een zachte overgang wat betreft uitstraling en omvang van de nieuwe dorpsbebouwing van/naar het landelijke gebied is daarom passend. Voor sommige doelgroepen zoals starters/jongeren zijn echter vaak alleen appartementen betaalbaar. Om ook voor hen geschikte woningen te bouwen, zullen appartementen nodig zijn. Binnen de nieuwe woongebieden van Roden Zuid zijn hier wellicht ook geschikte locaties voor te vinden.

Hoe denkt u over stelling 2? Verplicht


3. Het is belangrijk dat de verschillende doelgroepen op de woningmarkt zoveel mogelijk gemengd worden. Er moet daarom in Roden Zuid voor alle doelgroepen gebouwd worden. 

Toelichting: een mix van woningtypen en doelgroepen is belangrijk voor het creëren van aantrekkelijke en leefbare wijken, voor nu en in de toekomst. Voor senioren is de nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen echter extra van belang. Dit zou een reden kunnen zijn om in de deelgebieden die verder van het centrum liggen, minder woningen voor senioren te bouwen.

Hoe denkt u over stelling 3? Verplicht


4. Met de voorgestelde invulling van de Beukenhoflocatie wordt genoeg rekening gehouden met het groene karakter van de omgeving.

Toelichting: de Beukenhof was voorheen een camping. De afgelopen jaren is er weinig aan het terrein gedaan waardoor de plekken die oorspronkelijk open waren, zijn overwoekerd door struiken en bosjes. De bedoeling is om met name deze plekken weer open en geschikt te maken voor woningen met een beperkte oppervlakte en natuurlijke uitstraling en materialen. Zodat de nieuwe woningen passen bij de waardevolle beplanting van de Beukenhof en de groene omgeving zoals het Hullenbos

Hoe denkt u over stelling 4? Verplicht


5. In en rondom de nieuwe woonwijken staat de veiligheid van de fietser en voetganger voorop. Ook als dat betekent dat ik met de auto langzamer moet rijden en voorrang moet geven.

Toelichting: de nieuwe woongebieden moeten zowel voor de fietser en voetganger als voor de auto bereikbaar zijn. Deels zullen de fietsers en auto’s op één en dezelfde weg rijden. Mogelijk kunnen ze op plaatsen gescheiden worden door een fietspad aan te leggen. Maar ook in dat laatste geval zullen er plekken zijn waar fietsers en automobilisten elkaar tegenkomen en er voorrang verleend moet worden, bijvoorbeeld op oversteekpunten.  

Hoe denkt u over stelling 5? Verplicht


6. Het is belangrijk om niet direct in alle deelgebieden tegelijk te gaan bouwen. Zo komen er op de langere termijn ook nog nieuwe woningen beschikbaar.

Toelichting: er is op dit moment grote behoefte aan meer woningen. Om op korte termijn aan deze behoefte te kunnen voldoen, is het mogelijk om direct binnen alle deelgebieden aan de slag te gaan. De zogenaamde bouwvoorraad voor de langere termijn raakt op die manier echter wel snel op. Door in een aantal deelgebieden niet direct aan de slag te gaan, komen er over een langere periode jaarlijkse nieuwe woningen beschikbaar.

Hoe denkt u over stelling 6? Verplicht


7. We hebben snel meer huizen nodig, ook als dit ten koste gaat van een goede voorbereiding en zorgvuldige inpassing in de omgeving.

Toelichting: er is op dit moment grote behoefte aan meer woningen. Dit vraagt enerzijds om actie op de korte termijn. De voorbereiding van plannen kost echter vaak veel tijd. In veel gevallen is daar weinig aan te doen. Procedures kosten tijd. Ook speelt mee dat nieuwe woongebieden voor tientallen jaren worden aangelegd. Van tevoren goed nadenken over hoe die woongebieden er uit komen te zien, is dan ook van belang. 

Hoe denkt u over stelling 7? Verplicht


8. Een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen is belangrijk, maar op sommige plekken moet daarvan afgeweken kunnen worden.

Toelichting: een mix van woningsegmenten en doelgroepen is belangrijk voor het creëren van aantrekkelijke en leefbare wijken, voor nu en in de toekomst. Daarom dat we in de gemeentelijke Woonvisie voor alle woningbouwontwikkelingen een verdeling van 30% sociale huur, 30% betaalbare huur/koop en 40% vrije sector voorschrijven. Door het specifieke karakter van een aantal deelgebieden, is het echter de vraag of alle segmenten overal passend zijn. Ruime vrije kavels op de Beukenhof locatie lijken bijvoorbeeld minder geschikt. Een afwijking binnen deelgebieden van de vaste verdeling uit de Woonvisie moet om die reden mogelijk kunnen zijn.

Hoe denkt u over stelling 8? Verplicht


9. De nieuwe groengebieden hebben een meerwaarde voor dieren en de natuur, maar voorzieningen en functies voor omwonenden in de groengebieden, bijvoorbeeld paden of een voedselbos, zijn belangrijker.

Toelichting: op een aantal plekken worden grote nieuwe groengebieden en -zones voorgesteld. Vergelijkbaar met de bestaande groene zone waarin meerdere sportlocaties (onder andere tennis, korfbal en hockey) zijn gelegen. Dieren en de natuur hebben, zeker aan de rand van het dorp, belang bij deze nieuwe groengebieden. Tegelijkertijd grenzen ze aan de nieuwe woongebieden en vormen daarmee een belangrijke onderdeel van een aantrekkelijke woonomgeving. Functies en voorzieningen voor de aan- en omwonenden zijn in deze groengebieden daarom ook van belang

Hoe denkt u over stelling 9? Verplicht


10. Het is begrijpelijk dat er snel meer huizen gebouwd moeten worden, ook als mijn eigen (woon)omgeving daardoor iets verandert.

Toelichting: er is grote behoefte aan meer woningen. Het bouwen van nieuwe woningen zal echter altijd en overal gepaard gaan met verandering van de huidige omgeving en situatie. Er komt bijvoorbeeld nieuwe bebouwing en de hoeveelheid verkeer neemt toe. Wellicht zijn er maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld door de inpassing van groen of andere overgangszones die de impact op individudeel niveau verminderen.

Hoe denkt u over stelling 10? Verplicht