Aanvraag omgevingsvergunning voorbereiden

Algemeen

Moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor uw bouwplan? Dan hoopt u natuurlijk dat u die vergunning krijgt. Zorg dat uw plan voldoet aan de regels en eisen. Soms is een kleine aanpassing van uw bouwplan genoeg om meer kans te maken of een lange procedure te voorkomen. Vraag ons dan gerust om met u mee te denken.

Bestemmingsplan

Uw bouwplan moet passen in het bestemmingsplan of de beheersverordening. Hierin staat hoe een gebied gebruikt moet worden en wat er gebouwd mag worden. Een bestemmingsplan bestaat uit een kaart en regels. Op de kaart van het gebied is te zien waar bijvoorbeeld woningen, bijgebouwen, horeca of industrie mogen komen. In de regels staat hoe je het gebied moet gebruiken, waar je mag bouwen, hoe hoog en hoe groot.

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen staan op ruimtelijkeplannen.nl. Voer de locatie in waar u wilt bouwen, en u ziet welk bestemmingsplan of beheersverordening hier geldt.

Uw bouwplan past niet in het bestemmingsplan

Dat hoeft geen probleem te zijn. Lees meer in onze folder (ver)bouwen of ander gebruik. U kunt 3 dingen doen:

 • Pas uw bouwplan aan zodat het wel in het bestemmingsplan past

 • Vraag een omgevingsvergunning aan waarin u mag afwijken van het bestemmingsplan

 • Vraag de gemeente om het bestemmingsplan aan te passen. Meer daarover leest u in de folder Bestemmingsplan laten aanpassen (PDF, 316kB)

Kiest u voor optie 2 of 3? Bekijk dan onze omgevingsvisie en de Noordenveldse kwaliteitsgids. Daarin staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. Als uw plan aansluit bij de omgevingsvisie en de Noordenveldse kwaliteitsgids zullen wij eerder aan uw plan meewerken.

Andere regels en eisen

(Ver)bouwen en uw buren

U hebt rechten en uw buren ook. Wat moet u van elkaar goedvinden? Zo mag u bijvoorbeeld niet over de erfgrens heen bouwen, uw regenwater op het erf van uw buren laten lopen of een doorzichtig raam op de erfgrens plaatsen. Tenzij uw buren daar toestemming voor geven. Leg dat dan wel schriftelijk vast.

Welstand

Past uw verbouwing in de omgeving? Hier kijkt de welstandscommissie naar. De welstandscommissie is zelfstandig en heeft geen banden met andere organisaties. De commissie adviseert ons over bouwplannen. Hierbij kijkt zij naar de regels die staan in de Gids Omgevingskwaliteit.

Technische eisen

Voldoet uw verbouwing aan alle technische eisen? Deze staan in het Bouwbesluit.

Gas, water, licht, riool

U moet uw huis aansluiten op het riool en openbare nutsvoorzieningen. Ook dit staat in het Bouwbesluit.

Bodemonderzoek

U mag niet op vervuilde grond bouwen. Wij vragen om bodemonderzoek als wij denken dat de grond vervuild kan zijn.

Oude bouwtekeningen

Het is soms handig of nodig om de oude bouwtekeningen bij de hand te hebben. U kunt de bouwtekeningen (tegen betaling) bij de gemeente opvragen. Deze tekeningen kunt u opvragen via Bouwtekeningen aanvragen

Bouw veilig en beperk overlast

Een verbouwing geeft vaak hinder voor de omgeving. Met een (verplicht) bouwveiligheidsplan beperkt u de overlast voor omwonenden. Ook zorgt u dat de straat tijdens de bouw bereikbaar blijft. En u geeft aan bij wie mensen moeten zijn bij problemen.

Bouwprotocol

De grond in Noordenveld is kwetsbaar. Daarom moet u voordat u gaat bouwen, verbouwen of slopen eerst de risico's in kaart brengen. Soms moet er een veiligheidsplan komen. Gelden 1 of meer van de onderstaande zaken, dan valt uw project onder het bouwprotocol. Bel dan met ons op 088 - 050 88 87 om te horen wat u moet doen.

 • Als u gaat bemalen (water uit de grond onttrekken)

 • Als u gaat heien of op een andere manier trilling in de grond veroorzaakt

 • U gaat bouwen binnen 30 meter van een bestaand gebouw

 • Als de bouwput dieper dan 80 centimeter wordt

 • Als u gaat graven binnen 3 meter van een bestaand gebouw

Welke documenten u meestuurt

Bij de aanvraag doet u tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie. Het gaat onder meer om het volgende:

 • foto's van hoe het bestaande gebouw en de directe omgeving er nu uitziet

 • een situatietekening met daarop aangegeven waar u gaat bouwen. U kunt hiervoor een tekening van het kadaster gebruiken. Geef op deze tekening ook alle op het perceel aanwezige bouwwerken aan en teken alles op schaal in op schaal 1:1.000 of 1:500

 • tekeningen op schaal 1:100 of 1:50 van; een plattegrond van iedere verdieping van het bouwwerk met maatvoering, de lengte- en/of dwarsdoorsnede(n) met hoogtematen, alle gevelaanzichten, van de fundering, de vloeren en het dak

 • detailtekeningen van diverse aansluitingen zoals de dakrand, de goot en de fundering. Dit op schaal 1:5 of 1:10 getekend en met aanduiding van de gebruikte bouwmaterialen.

 • een beschrijving van het gebruik van alle ruimtes in het bouwwerk

 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit zoals isolatie, ventilatie en sterkte van de constructie

 • de bouwkosten van wat u gaat bouwen

 • een overzicht van de gebruikte bouwmaterialen en de kleur

Goede tekeningen en berekeningen

Om uw aanvraag goed en snel te kunnen afhandelen hebben wij voldoende en juiste  gegevens nodig. Dit voorkomt dat we tijdens de behandeling van uw aanvraag nog aanvullende gegevens moeten opvragen. Kortom, door volledige en kwalitatief goede tekeningen en berekeningen kunnen wij sneller uw aanvraag afhandelen en hoeft u minder lang te wachten op een besluit op uw aanvraag.

Sterk en stabiel

Bij veel bouwwerken speelt het zogenoemde 'constructieprincipe' een rol. Dit betekent dat u goed moet nadenken hoe u een bouwwerk maakt. Het moet sterk en stabiel zijn. Dat moet u ook bewijzen bij het aanvragen (constructieberekeningen en tekeningen) van de vergunning. Weet u niet zeker of u daar zelf voor kunt zorgen? Schakel dan een constructeur in.

Meer informatie

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie? Dan kunt u die aan ons stellen in een balievraag.

 • Een balievraag stellen is gratis
 • Meestal binnen een week antwoord op uw vraag
 • U heeft een indicatie of uw plan haalbaar is. Soms adviseren wij u een vooroverleg aan te vragen
 • Uw vraag gaat over bouwen, verbouwen of ruimtelijke plannen
 • Bel 088 - 050 88 87, of stuur een e-mail naar postbus@noordenveld.nl
 • Soms hebben wij meer informatie nodig. Wij laten u dat weten