Privacyverklaring

De gemeente Noordenveld verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en als u uw gegevens aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om wettelijke en publieke taken uit te oefenen.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen. Dus ook in Nederland.

In ons privacybeleid staat hoe wij uw privacy in acht nemen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden.

  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig
  • Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die bij ons werkt, heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens
  • Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk
  • Wij treffen beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen

Uw toestemming

Meestal worden persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke of publieke taak. Soms is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij leggen u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uit waar het toestemmingsverzoek over gaat. Wij gebruiken de gegevens alleen voor het oorspronkelijke doel. Als het toch nodig is dat wij uw gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, informeren we u daarover. U kunt altijd toestemming geven of weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u die weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u de volgende rechten: 

  • Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt
  • Inzagerecht: u kunt controleren of en op welke manier uw gegevens worden verwerkt
  • Correctierecht: als duidelijk wordt dat uw gegevens niet kloppen, kunt u ons vragen om deze aan te passen
  • Recht van verzet: u heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken
  • Recht om vergeten te worden: als u eerder toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om ze te laten verwijderen
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Verzoek indienen

Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een verzoek naar postbus@noordenveld.nl of naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC Roden

Onder vermelding van: Verwerking persoonsgegevens

Wij beoordelen binnen 4 weken of uw verzoek gerechtvaardigd is. Wij kunnen aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit.

Vragen of opmerkingen

Vragen over hoe wij de AVG toepassen, stelt u per mail: postbus@noordenveld.nl of brief:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC Roden

Onder vermelding van: Verwerking persoonsgegevens

Functionaris Gegevensbescherming

Op grond van de AVG hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. U kunt hem mailen, schrijven of bellen.

Coordinated Vulnerability Disclosure

De veiligheid van onze systemen is erg belangrijk. Hiervoor treffen we veiligheidsmaatregelen. Ziet u toch een zwakke plek in onze systemen? Laat het ons weten. Meer informatie over hoe u dit kunt melden en hoe wij dit oplossen leest u op de pagina Coordinated Vulnerability Disclosure.