Begroting en jaarstukken

Algemeen

In de programmabegroting staan de plannen van de gemeente, wat ze gaan kosten en hoe we dat financieren.

Jaarstukken

In de jaarstukken staat de financiële verantwoording. Ze bestaan uit een inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening.

WNT-verantwoording

De Wet Normering Topinkomens (WNT) regelt hoeveel topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen. In de WNT-verantwoording leest u wat de inkomens zijn van de gemeentesecretaris en de griffier.