Klacht bij aanbesteding

Algemeen

Bent u het niet eens met de gang van zaken bij een aanbesteding? Dan kunt u als ondernemer een klacht indienen. Dat doet u per e-mail bij de gemeente die is aangewezen voor de afhandeling van klachten. Welke gemeente dat is staat in het aanbestedingsdocument.

Wat u moet weten

  • Wij zorgen voor een onafhankelijke afhandeling van klachten over aanbestedingen. Hierin werken wij samen met de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Westerkwartier.
  • Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen

  • Een klacht over de inhoud van ons aanbestedingsbeleid in het algemeen wordt niet in behandeling genomen

  • Alleen als u belang heeft bij het krijgen van een specifieke overheidsopdracht kunt u een klacht indienen

Klacht indienen

Een klacht indienen kan alleen schriftelijk. U moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk onderdeel van de aanbestedingsprocedure uw klacht betrekking heeft. De klacht bevat verder:

  • De dagtekening
  • De naam en het adres van de ondernemer en
  • De aanduiding van de aanbesteding

Stuur uw klacht naar het e-mailadres dat in het aanbestedingsdocument staat.

Behandeling

De klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door een materiedeskundige van een andere gemeente . Deze medewerker is niet betrokken bij de aanbestedingsprocedure waar de klacht over gaat. De deskundige brengt advies aan ons uit. Dit advies is zwaarwegend, maar niet bindend. Wij stellen de klager op de hoogte van onze beslissing.

Niet eens met onze beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing op uw klacht? Of krijgt u niet binnen een redelijke termijn reactie op uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de commissie van aanbestedingsexperts. Op de website staat een formulier waarmee u een klacht kunt indienen.

Geen opschortende werking

Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking, Wij stellen de aanbesteding in principe niet uit. Voor zover dat aan de orde is, kan een inschrijving tijdig formeel bezwaar maken en een procedure starten bij de commissie van aanbestedingsexperts.