Norg West - aanpak wateroverlast

In Norg-West zijn knelpunten in de openbare ruimte. De inwoners hebben na hevige regenbuien wateroverlast. Om deze wateroverlast in de toekomst te voorkomen is een totaalplan voor Norg opgeleverd en in uitvoering. 1 van de onderdelen van dit totaalplan is het afkoppelen van het regenwater in Norg-West. De gemeentewerf en de brandweerkazerne zijn afgekoppeld. Daarnaast is de Tockenssloot verbreed en de duiker van de Fabriekssloot vergroot.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat de gemeente Noordenveld samen met haar inwoners werkt aan verduurzamen van wijken en straten. We kijken daarbij ook naar kansen om de sociale cohesie en de openbare ruimte te verbeteren. In Norg-West is het project Energieke buurten gestart. Binnen dit project wordt samen met de inwoners gewerkt aan verduurzamen van woningen op weg naar een andere warmtevoorziening dan aardgas.

Wensen bewoners

Voor de bewoners van Norg-West zijn de wateroverlast, de parkeerproblematiek en de sleetse uitstraling van het groen en grijs het belangrijkst. Beperken van de wateroverlast is voor bewoners een voorwaarde om door te gaan met het project Energieke buurten.

Project in twee delen

Het project is in twee delen verdeeld:

  1. Energie: onderzoek naar duurzame energie en energie besparen
  2. Fysieke aanpak: aanpak van de wateroverlast en toekomstbestendig inrichten van de openbare ruimte

De fysieke aanpak is uitgewerkt met de inwoners en Laos Landschapsarchitecten. Het energieke deel is zich meer gaan richten op verduurzamen van de individuele woningen. De verbinding met de fysieke aanpak is daardoor minder geworden en de projecten zijn los van elkaar verder gegaan.

Uitwerken nieuw rioleringsplan

De wateroverlast tijdens hevige regenval in Norg-West is groot. De aanpak moet dus ook stevig zijn. Op dit moment wordt onderzocht hoe we de riolering zo kunnen maken dat de wateroverlast zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. Bij het uitwerken van het technisch ontwerp bleken er een aantal verkeerde uitgangspunten te zijn gebruikt. Op dit moment wordt een nieuw rioleringssysteem gemaakt.

Verlichting

Tijdens de informatieavonden zijn ook vragen gesteld over de verlichting. We hebben een enquête gehouden onder de betrokken bewoners. De gekozen armaturen worden toegepast. Het tijdstip van uitvoering is nog onzeker.

Samen met de inwoners: ontwerp voor de wijk

Op verschillende momenten, tijdens verschillende inloopbijeenkomsten, zijn we met de inwoners in gesprek geweest over de aanpak van de wijk en over de plussen van het project. In september 2021 hebben zo’n 100 inwoners aangegeven naar welke plus of plussen hun hart uitging. Zij hebben duidelijk een voorkeur aangeven voor meer en beter groen (plus 3) en een upgrade van de zuidelijke dorpsrand (plus 4). De andere opties zijn daarmee vervallen. De vervallen opties waren: gelijktijdig de verharding vernieuwen en de speel- en verblijfsplekken upgraden. De bestaande materialen worden daarom opnieuw gebruikt.

Deze uitkomsten zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. Een aantal wensen is niet meegenomen. Bijvoorbeeld omdat er tegenstrijdige belangen waren. Een impressie van het ontwerp met daarin de plussen kunt u hier downloaden

Planning

Afhankelijk van de uitkomsten van het nieuwe rioleringsplan kunnen we een nieuwe planning maken.

Iets over het bouwprotocol

De gemeente wil goed en veilig werken. Veilig voor de werknemers en veilig voor u als inwoner. Om bijvoorbeeld schade aan woningen te voorkomen heeft de gemeente Noordenveld een bouwprotocol vastgesteld. Deze schrijft een aantal onderzoeken voor die samen maximaal anderhalf jaar tijd in beslag nemen. Dit bouwprotocol is deels al doorlopen, maar moet wellicht voor een deel opnieuw, afhankelijk van het nieuwe rioleringsplan.

Als alles voorspoedig blijft verlopen, dan kan na de zomervakantie 2023 de eerste schop te grond in.

Enexis verzwaart netwerk Norg West: voor- en nadelen

Enexis vernieuwt en verzwaart de elektrische bekabeling in de wijk. Dat is mooi. Een echte plus op dit project en een verbinding met het energieke deel van het project. Het is uniek dat Enexis dit doet. Het verzwaren is nodig om energie van zonnepanelen terug te leveren aan het netwerk en de toekomstige vraag naar elektriciteit aan te kunnen. De vraag wordt groter door bijvoorbeeld warmtepompen en meer elektrische auto’s.

Enexis voert dit werk inmiddels uit en communiceert zelf met de inwoners van de wijk over de werkzaamheden, omleidingen etc.

Afkoppelen hemelwaterafvoer

We hebben eerder al aangegeven dat we in dit project ook de hemelwaterafvoer gaan afkoppelen. In veel gevallen is dit maatwerk. Hoe het hemelwater nu wordt afgevoerd is op heel veel verschillende manieren geregeld. We kijken dus per woning naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Uiteraard wordt de tuin of de oprit weer netjes hersteld. Afkoppelen van de hemelwaterafvoer is binnen dit project voor u als bewoner geheel gratis. Dat is een mooie extra. Het kan zijn dat afkoppelen landelijk verplicht wordt. Dan zijn de kosten voor de woningeigenaar. Uw woning is tegen die tijd dus al gratis afgekoppeld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of tips? Neemt u dan contact op met

Johs van der Klei, projectleider, Johs.vanderKlei@sweco.nl