Overlast en zorgen

Algemeen

Ervaart u overlast, dan kunt u dit bij ons melden. Bijvoorbeeld overlast van buren, honden of stank. Maar ook als u een vermoeden heeft van illegale activiteiten of als u zich zorgen maakt om iemand. Doet zich een onveilige situatie voor zonder dat er onmiddellijk gevaar dreigt? Ook dit meldt u bij ons.

Wat u moet weten

  • Onze medewerkers handhaving bekijken uw melding. Als we vragen hebben, nemen we graag contact met u op. Meldt u liever anoniem dan mag dat ook
  • Meestal komen we langs om te kijken wat er aan de hand is. We gaan in gesprek en gaan op zoek naar een oplossing
  • U kunt ook uw zorgen om mensen of dieren in uw buurt melden
  • Wij delen uw gegevens nooit met anderen

Stank- of geluidsoverlast van bedrijven

Wij geven uw melding door aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe. Deze instantie behandelt meldingen en klachten op het gebied van milieu.

Overlast buren

Heeft u ruzie met uw buren? Dan kunt u ook terecht bij de buurtbemiddelaars van Stichting WIN. Zij gaan met u en uw buren in gesprek om een oplossing te vinden.

Gevaarlijke situatie, misdrijf of spoed

ls er mogelijk sprake is van een misdrijf of van een gebeurtenis die de veiligheid bedreigt, dan belt u met de politie: 0900 88 44. Bij spoed, heterdaad of een verdachte situatie belt u 112.

Zorgen om iemand

Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ. Dit kan telefonisch:088 246 02 40.

De gemeente laat dan onderzoeken of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. Uitgangspunt is om hulp te bieden op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig, dan wordt onderzocht of verplichte zorg nodig is. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ. 

Familievertrouwenspersoon

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.