Participatiebeleid

Algemeen

De gemeente maakt belangrijke beslissingen die ons allemaal beïnvloeden. De wens om als inwoner betrokken te zijn, is gegroeid. Dit geldt ook voor bedrijven of andere betrokken organisaties. We hebben daarom ons participatiebeleid vernieuwd.
Wij leggen het begrip “participatie” zo uit: Participatie gaat over de tijdige betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden bij hun leefomgeving: ze denken mee en doen mee. Meedenken is het ophalen en meewegen van hun meningen over onderwerpen die van invloed zijn op hen. Meedoen is ze ook onderdeel laten zijn van het besluitvormingsproces en/of de uitvoering. Dit meedenken en meedoen kan binnen de vooraf aangegeven kaders.”

Over ons participatiebeleid

Dit beleid gaat over de manier waarop wij onze inwoners willen betrekken bij projecten of beleid. Het participatiebeleid gaat níet over initiatieven vanuit de samenleving. Hier wordt een aparte handleiding voor gemaakt.

Ons participatiebeleid is onder andere gebaseerd op de bijdrage van inwoners. Op inwonersavonden en uit een enquête kwamen thema’s naar voren als vertrouwen, transparantie en toegankelijkheid. Daarnaast is er gekeken naar onderzoeken en goede voorbeelden uit andere gemeenten.

Bekijk hier het participatiebeleid  

Een samenvatting van het beleid is te zien in onderstaande posters.

Tijdlijn

Activiteiten op de tijdlijn

Todo

Start nieuw beleid

Todo
1 januari 2024

Het nieuwe participatiebeleid is groot en omvangrijk. Het zal tijd kosten om dit goed uit te voeren. Er zullen trainingen en workshops worden georganiseerd voor de medewerkers van de gemeente. Het jaar 2024 staat in het teken van leren en ontwikkelen. 

Voltooid

Besluitvormende vergadering gemeenteraad

Voltooid
20 december 2023

Op 20 december 2023 stemde de gemeenteraad unaniem in met het beleid. Het beleid is vanaf nu definitief.

Voltooid

Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad

Voltooid
18 december 2023

Het beleid werd op 18 december inhoudelijk behandeld. De partijen gingen toen met elkaar in debat. Het was op deze avond mogelijk in te spreken. Klik op onderstaande knop om de vergadering terug te kijken.

Voltooid

Vergadering agendacommissie gemeenteraad

Voltooid
6 december 2023

Op 6 december 2023 besloot de agendacommissie van de gemeenteraad dat ze in december een besluit gaan nemen over het participatiebeleid. Dit is nog geen inhoudelijke behandeling van het beleid. 

Voltooid

Afronding participatietraject

Voltooid
November 2023

Naast de bijeenkomsten en de enquête kregen we ook reacties via andere kanalen, zoals sociale media en het raadplegen van Toegankelijk Noordenveld. Op basis van alle binnengekomen reacties is het participatiebeleid aangepast. Dit aangepaste beleid is aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming. Het volledige participatieverslag is hieronder terug te lezen. 

Voltooid

Enquête

Voltooid
5 september 2023 t/m 8 oktober 2023

Niet iedereen vindt het prettig om op dezelfde manier te participeren. Daarom hebben we ook een vragenlijst verspreid. De belangrijkste thema’s in deze enquête zijn:

 • Visie op participatie (belang, doel, aandachtspunten)
 • Organiseren van participatie (informatie, communicatie, werkvormen)
 • Meedoen aan participatie (waarom wel/niet, onderwerpen) 
Voltooid

Participatieavond digitaal

Voltooid
19 september 2023

De laatste participatieavond over het beleid was op 19 september 2023. Deze avond is digitaal georganiseerd. De avond had een vergelijkbare opzet als de fysieke avonden. Omdat de groep kleiner was, is er met de aanwezigen een gesprek gevoerd over de posters. De deelnemers hebben zelf bepaald welke onderwerpen zij het belangrijkst vonden om te bespreken.

Bijlagen

Voltooid

Participatieavond Norg

Voltooid
11 september 2023

De 3e participatieavond was op 11 september 2023 in Norg. Deze avond had hetzelfde verloop als de avonden in Roden en Peize. Deze avond werd begeleid door een externe procesbegeleider. Er werd een korte presentatie gegeven over het conceptbeleid met vragen via mentimeter. Daarna werden in kleine groepen de volgende vier thema’s besproken: 

 • Definitie: Wat is participatie volgens jou?
 • Spelregels: Hoe moet er geparticipeerd worden?
 • Contact: Welke communicatievormen/-middelen zijn gewenst?
 • Organiseren: Hoe kunnen we participatie het beste organiseren?

Bijlagen

 

Voltooid

Participatieavond Peize

Voltooid
5 september 2023

De 2e participatieavond was op 5 september 2023 in Peize. Deze avond had hetzelfde verloop als de avond in Roden. Deze avond werd begeleid door een externe procesbegeleider. Er werd een korte presentatie gegeven over het conceptbeleid met vragen via mentimeter. Daarna werden in kleine groepen de volgende 4 thema’s besproken:

 • Definitie: Wat is participatie volgens jou?
 • Spelregels: Hoe moet er geparticipeerd worden?
 • Contact: Welke communicatievormen/-middelen zijn gewenst?
 • Organiseren: Hoe kunnen we participatie het beste organiseren

Bijlagen

Voltooid

Participatieavond Roden

Voltooid
4 september 2023

De 1e participatieavond was op 4 september 2023 in Roden. Deze avond werd begeleid door een externe procesbegeleider. Er werd een korte presentatie gegeven over het conceptbeleid met vragen via mentimeter. Daarna werden in kleine groepen de volgende 4 thema’s besproken:

 • Definitie: Wat is participatie volgens jou?
 • Spelregels: Hoe moet er geparticipeerd worden?
 • Contact: Welke communicatievormen/-middelen zijn gewenst?
 • Organiseren: Hoe kunnen we participatie het beste organiseren? 

Bijlagen

 

Voltooid

Besluit vrijgave voor participatie

Voltooid
April 2023

De gemeenteraad besluit om het concept Participatiebeleid vrij te geven voor participatie. Door de samenleving te betrekken bij de verdere ontwikkeling, kan er een beleid gevormd worden dat aansluit op de behoeften. Voor het participatietraject is een participatieplan opgesteld.

Bijlagen

Concept participatiebeleid

2022

De werkgroep is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuw participatiebeleid. Op basis van verschillende onderzoeken, goede voorbeelden van andere gemeenten, een vragenlijst onder raadsleden en diverse gesprekken met ambtenaren is een eerste voorzet geschreven.

Bijlage

Concept participatiebeleid

Voltooid

Oprichting werkgroep participatie

Voltooid
2021

De maatschappij is in ontwikkeling en de behoefte om invloed uit te kunnen oefenen als inwoner groeit. Verschillende inwoners hebben laten weten ontevreden te zijn met de manier waarop er in Noordenveld geparticipeerd kan worden. Daarnaast geeft een onderzoek van de Rekenkamercommissie aanleiding om opnieuw naar onze aanpak te kijken. Een apolitieke werkgroep van de gemeenteraad wordt opgericht. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Sophie Nuberg s.nuberg@noordenveld.nl