Roden Zuid

Algemeen

Het gebied Roden Zuid is benoemd als woningbouwlocatie. De ontwikkeling van de woningbouwplannen zal hier gepaard gaan met oog voor bestaande natuur- en cultuurhistorische waarden van de omgeving. Binnen de nieuwe woongebieden zal daarom veel ruimte voor groen zijn. Dat draagt bij aan een gezonde en duurzame leefomgeving. In het plan is ook veel aandacht voor de waterberging, omdat uit studies blijkt dat daar binnen de omgeving van het plangebied meer ruimte voor moet komen. Er zullen minimaal 250 woningen gebouwd worden. We houden er rekening mee dat er ruimte zal zijn voor meer woningen. Het daadwerkelijke aantal zal in een later stadium bepaald worden, wanneer we de stedenbouwkundige plannen uitwerken.

Over welk gebied hebben we het?

Gebied Roden Zuid

Het plangebied ligt voor een deel binnen de bestaande dorpsgrenzen. Dit is het gebied rondom de voormalige camping Beukenhof en de huidige locatie van de manege De Hulhorst. Daarnaast bestaat het plangebied grotendeels uit landelijk gebied en wordt het begrensd door de Esweg (westzijde), Hullenweg (noordwestelijke zijde), Norgerweg (oostzijde)  en aan de zuidzijde ligt de grens iets ten noorden van de Kaatsweg. De Hullenweg loopt als een ‘rode draad’ door het plangebied.

Het gaat om 5 verschillende deelgebieden; 

  1. Beukenhof 
  2. Steenbergerloop 
  3. Oost
  4. West 
  5. Midden 

De verschillende deelgebieden binnen het gebied Roden Zuid hebben elk een eigen karakter en dynamiek. Daarom worden de stedenbouwkundige uitwerkingen voor elk deelgebied apart van elkaar opgepakt. In de stedenbouwkundige uitwerkingen wordt de bebouwingsstructuur bepaald, maar ook andere voorzieningen en maatregelen zoals ruimte voor waterberging, groenvoorzieningen, fietsverbindingen en autoverkeer. 

De gemeente voert de regie in de totale ontwikkeling van Roden Zuid. Ondanks de uitwerkingen per deelgebied, bestaat er een samenhang en verbondenheid tussen de verschillende deelgebieden. We beschouwen Roden Zuid daarom als één project. Er komt daarom uiteindelijk ook één omgevingsplan. Dit is vergelijkbaar met de huidige bestemmingsplannen.

Wat is de bedoeling?

In het nieuwe plan is het de bedoeling dat de woningen geen aansluiting meer krijgen op het aardgasnetwerk. De gebouwen gebruiken straks alternatieve warmtebronnen zoals duurzame gassen, warmtenetten of andere volledig elektrische oplossingen. Het uitgangspunt is dat er meerdere voet- en fietsroutes ontstaan die belangrijk zijn voor een goed woon-werk-verkeer en een goede bereikbaarheid richting voorzieningen zoals winkels, sportgelegenheden en openbaar vervoer-haltes.

Tijdlijn

2021 – Opgaven & ambities Roden Zuid

In het voorjaar van 2021 is naar aanleiding van het raadsvoorstel Opgaven & ambities Roden Zuid een participatieproces opgestart. Betrokkenen en belangstellenden hebben destijds meegedacht over de toekomst van het gebied. De wenselijkheid van bestaande en nieuwe functies binnen het gebied zijn destijds besproken. Mede op basis van deze inbreng heeft de gemeenteraad daarna belangrijke kaders bepaald, bijvoorbeeld door een aantal zoeklocaties voor woningbouw en waterberging aan te wijzen en er voor te kiezen geen nieuwe hoofdweg door het gebied aan te leggen. 

2023 – Concept Gebiedsplan Roden Zuid

Het concept-gebiedsplan Roden Zuid is gebaseerd op de eerdere inbreng vanuit de omgeving en de beslissingen van de gemeenteraad in 2021. In het plan worden de kaders en richtlijnen van de nieuwe ontwikkelingen benoemd. Deze gaan bijvoorbeeld over de inpassing van de nieuwe woongebieden in het bestaande landschap, de uitstraling van de nieuwe woningen en plekken voor de verkeersontsluiting. 

Nu is de conceptversie klaar en is het opnieuw tijd om te horen wat de inwoners van Noordenveld er van vinden. Betrokkenen en belangstellenden kunnen op verschillende manier meedenken en meepraten over het plan. We verzamelen de opbrengsten in een participatieverslag. Daarbij geven we ook aan welke punten wel of niet overgenomen worden. Reacties die bijvoorbeeld niet passen binnen de besluiten van 2021 of binnen bestaand gemeentelijk beleid kunnen we waarschijnlijk niet (volledig) verwerken. Op basis van het participatieverslag werken we het gebiedsplan bij tot een definitieve versie. De gemeenteraad besluit vervolgens over het gebiedsplan. Naar verwachting zal dit begin 2024 plaatsvinden.

Bijeenkomsten

Op speciale bijeenkomsten kon iedereen langskomen om zijn of haar mening te geven. Daarin werd besproken wat omwonenden en toekomstige bewoners belangrijk vinden voor de ontwikkeling van dit gebied. 

Inloopbijeenkomsten

Op ondergenoemde data zijn de inloopbijeenkomsten bij Sportcentrum De Hullen (Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden) geweest. 

  • Maandag 13 november
  • Donderdag 16 november
  • Dinsdag 21 november 
  • Donderdag 23 november 

Ook kon u tot 19 december 2023 online uw mening geven via een vragenlijst. Daarnaast was het mogelijk om uw voorstel achter te laten in de digitale ideeënbus.  

Contact

Heeft u vragen? Stuur een mail naar rodenzuid@noordenveld.nl of bel 088 - 050 88 88