Ter inzage

Algemeen

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. De beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners zetten wij ook op deze pagina. Bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Besluit m.e.r. beoordeling zoutsilo Ekkelkamp Roden

Voor de bouw van een zoutsilo, aan de Ekkelkamp in Roden, is een omgevingsvergunning aangevraagd. In deze vergunning wordt deels afgeweken van het bestaande bestemmingsplan Haarveld. Het college van burgemeester en wethouders moet een zogenaamd m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen over de vraag of er sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.

Besluit

Na toetsing van de voorgenomen activiteiten heeft het college besloten dat er geen uitgebreide m.e.r.-procedure nodig is omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu worden verwacht. Daardoor is het niet noodzakelijk een milieueffectenrapport op te stellen.

Hogere grenswaarden bestemmingsplan Norg De Tip

Voor de bestemmingswijziging van 3 woningen naar burgerwoning is het vaststellen van een hogere waarde voor wegverkeerslawaai nodig. Omdat het niet wenselijk of mogelijk is maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied te treffen, acht het college het aanvaardbaar deze hogere waarden vast te stellen.

Inzage

Het hogerewaardenbesluit ligt van 17 augustus tot en met 27 september 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. De publicatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en in het Roder Journaal en de Krant.

Besluit hogere grenswaarden De Tip Norg

Beroep

Tegen het hogerewaardenbesluit kan binnen de inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

  1. Belanghebbenden
  2. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend.

Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor vragen kunt u contact opnemen met iemand van team Ruimte via het telefoonnummer 088 - 050 88 88.

Bestemmingsplannen in procedure