Ter inzage

Algemeen

Voordat wij beleid vaststellen, leggen we het vaak ter inzage. Dit betekent dat we mensen de kans geven om het beleidsstuk te bekijken en er iets van te vinden. Stukken kunt u altijd inzien op het gemeentehuis. De beleidsstukken die interessant zijn voor een groot deel van onze inwoners zetten wij ook op deze pagina. Bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorstel voorkeursrecht perceel Hullenweg in Roden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld heeft op 4 juni 2024 besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om op basis van artikel 9.1 lid 1. onder c. van de Omgevingswet een voorkeursrecht te vestigen op het perceel grond nabij de Hullenweg te Roden dat kadastraal bekend is als gemeente Roden sectie P nummer 702.

Dit voorkeursrecht is bedoeld om de voorziene nieuwe ruimtelijke invulling voor het perceel mogelijk te maken, bestaande uit de functies wonen, waterberging en groen met de voor dit soort functies bijbehorende (openbare) infrastructuur terwijl deze nieuwe functies afwijken van het huidige gebruik van het perceel.

Belanghebbenden kunnen vanaf 5 juni tot en met 19 juni 2024 hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

De bijbehorende bestanden bij dit voorstel vind u hieronder.

De tekst van de publicatie staat op officielebekendmakingen.nl.

Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Zuidpoort Terheijl

Een deel van de beoogde woningen in Zuidpoort Terheijl zullen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor het te ontwikkelen gebied voor 13 woningen hogere geluidswaarden vastgesteld. Dit besluit is genomen voor het bestemmingsplan Zuidpoort Terheijl wat gelijktijdig ter inzage wordt gelegd.

Het hogerewaardenbesluit ligt met ingang van 18 april 2024 gedurende 6 weken ter inzage. 

Beroep

Tegen het hogerewaardenbesluit kan binnen de inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

  1. Belanghebbenden;
  2. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend.

Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor vragen kunt u contact opnemen met iemand van team Ruimte via het telefoonnummer 088 - 050 88 88.

Bestemmingsplannen in procedure