Naoberhof mag Oude Velddijk 26 uitwerken

Sinds eind vorig jaar heeft de locatie Oude Velddijk 26 te Peize te koop gestaan. Via een openbare verkoopprocedure is de gemeente op zoek geweest naar een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) – groep die de locatie verder mag ontwikkelen. De gemeente wil graag zo veel mogelijk levensloopgeschikte duurzame woningen realiseren die passen in de omgeving en in de vorm van een hofje. 1 partij, genaamd Naoberhof, heeft uiteindelijk ingeschreven op de verkoopprocedure. Betreffende inschrijving voldoet aan de gestelde eisen. De gemeente geeft Naoberhof daarom de gelegenheid om het komende half jaar de plannen verder uit te werken. Daarna wordt bekeken of het verder uitgewerkte plan nog steeds aan de eisen voldoet en bepaald of de grond wordt verkocht.

B&W positief

B&W is positief over het ontwerp en de stedenbouwkundige inpassing van de 18 woningen

Het plan overtuigt van verschillende maatregelen die bijdragen aan een prettige woonomgeving en ‘naoberschap’. Onder meer het opstellen van een sociaal contract en het oprichten van een bewonersvereniging zijn maatregelen die, naar het oordeel van het college, bijdragen aan naoberschap. Woningbouwvereniging Woonborg is content met zowel het aantal van 10 sociale huurwoningen als de plek van die huurwoningen in het plan. Over de definitieve locatie van het hofhuis, de gemeenschappelijke ruimte van het woonplan, wordt nog verder gesproken. Omwonenden zijn  minder gelukkig met de plannen. De werkgroep Seniorenhuisvesting Peize steunt de inschrijving van Naoberhof wel.

Resultaten ter inzagelegging

Parallel aan de openbare verkoopprocedure heeft het ontwerpbestemmingsplan tot 30 maart 2023 ter inzage gelegen

Er zijn 8 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Hoofdzaken uit de zienswijzen zijn te veel woningen, in strijd met Gids Omgevingskwaliteit, verkeersoverlast, woningen te hoog ten opzichte van bestaande woningen en wateroverlast. Deze zienswijzen worden beantwoord en de eventuele wijzigingen die hieruit voortvloeien worden verwerkt in het bestemmingsplan dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Volgens planning zal de raad het bestemmingsplan in juni 2023 behandelen.