Definitieve versie gebiedsplan Roden Zuid

Na het vrijgeven van het concept-gebiedsplan door de gemeenteraad voor de locatie Roden Zuid zijn we vanaf november 2023 op verschillende manieren in gesprek geweest met omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Naast inloopbijeenkomsten waren er groepsgesprekken en ook was het online mogelijk uw mening te geven. Deze inbreng is verzameld in een participatieverslag. We hebben de opmerkingen en voorstellen waar mogelijk verwerkt in het definitieve gebiedsplan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni besloten over het gebiedsplan. Het gebiedsplan is te vinden op de projectpagina www.noordenveld.nl/roden-zuid. Ook kunt u hier het participatieverslag lezen. De gemeenteraad buigt zich over dit plan begin juli.   

Vervolg 

Na vaststelling van het gebiedsplan gaan we aan de slag met de stedenbouwkundige en landschappelijke uitwerking per deelgebied. In die fase worden de opzet en invulling per deelgebied concreter vormgegeven. Bijvoorbeeld het type woningen en de positionering (verkaveling) ervan, de plek en inrichting van ontsluitingswegen en de inrichting van groengebieden. Per deelgebied gaan we in die fase opnieuw de inwoners betrekken via verschillende vormen van participatie.