Programma van eisen Oude Velddijk 26 in Peize

Op 21 juni 2022 heeft het college van B&W het Programma van Eisen (PvE) voor de Oude Velddijk 26 Peize vastgesteld. In het PvE zijn het beleid, de ambities van de gemeente, de specifieke eisen voor en de visie op de locatie omschreven.

Het PvE is het startdocument voor de verdere uitwerking binnen een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-traject en vormt de basis voor het bestemmingsplan. De ontwikkeling van de locatie vindt indien mogelijk plaats in de vorm van CPO; een sociale projectontwikkeling, waarbij de toe­komstige bewoners gezamenlijk (met Woonborg) opdrachtgever zijn voor het project.

Het PvE is onlangs gewijzigd ten opzichte van de versie die wij eerder op de website publiceerden. De nieuwe versie staat onderaan deze pagina.

Over deze wijziging

In het vorige collegevoorstel over het PvE is uitgebreider stilgestaan bij de participatie en de beleving van omwonenden daarover. Door het bereiken van overeenstemming over verkoop van een stuk snippergroen aan de eigenaar van de Oude Velddijk 24 verwachten we dat er (iets) meer draagvlak in de omgeving is ontstaan. In ieder geval voor de locatie van de ontsluitingsweg. De direct belanghebbenden stelden immers te hebben aangegeven alleen achter de locatie van de ontsluitingsweg te staan als er met de eigenaar van de Oude Velddijk 24 overeenstemming zou worden bereikt over de verkoop van grond.

Het collegebesluit met alle bijlagen (correspondentie met omwonenden en de werkgroep ouderenhuisvesting) is (geanonimiseerd) naar de gemeenteraad verzonden. Het collegebesluit met de bijlagen staan op de website van de gemeenteraad.