Oude Velddijk 26 in Peize

Algemeen

Het perceel van de voormalige boerderij aan de Oude Velddijk 26 in Peize is eigendom van de gemeente. We willen hier woningen gaan bouwen. Wij betrekken de inwoners bij de keuze wat voor woningen hier moeten komen. Uit een enquête onder bewoners en belangstellenden bleek een meerderheid voor een naoberhof op deze locatie te zijn. Het programma van eisen is ondertussen vastgesteld.

Wat u moet weten

Er is in Peize veel vraag naar levensloopgeschikte woningen. Dit zijn woningen die een badkamer en een slaapkamer op de begane grond hebben. De locatie aan de Oude Velddijk is hier geschikt voor.

Het perceel ligt aan de zuidkant van woonwijk De Vennen
Het perceel is aangegeven met blauwe lijnen. Woonwijk De Vennen ligt binnen de gele lijnen

Over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Wij willen de locatie graag ontwikkelen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een CPO traject is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project.

In dit project willen we dat doen samen met onder andere wooncorporatie Woonborg en de werkgroep Seniorenhuisvesting Peize.

Bijeenkomsten en activiteiten

Op het ogenblik zijn er geen bijeenkomsten gepland

Deelnemende organisaties

Woonborg

Woningcorporatie Woonborg wil graag 10 levensloopbestendige huurwoningen bouwen in dit project.

Website Woonborg

Werkgroep Seniorenhuisvesting

Deze werkgroep streeft naar meer seniorenhuisvesting in Peize door aandacht van de gemeente voor nieuwbouw van huisvesting voor senioren en maar ook starters. De werkgroep is in overleg met de gemeente over mogelijke locaties in Peize, de inrichting en realisatie. Door overleg met de eigen inwoners wordt getracht ook met hun wensen rekening te houden.

Aanspreekpunt: Vrieso Rademaker (vriesorademaker@gmail.com)

Tijdlijn

Ontwikkelingen tot nu toe

Actief

Herstelpublicatie voorgenomen verkoop Oude Velddijk 26 Peize

Actief
19 maart 2024

In verband met juridische transparantie publiceren we een kleine wijziging. Formeel-juridisch was de initiatiefgroep Naoberhof de winnende inschrijver en aan hen wenste de gemeente de grond te leveren. Maar de initiatiefgroep geeft aan in de huidige samenstelling financieel en organisatorisch niet in staat te zijn de geschetste ambitie te realiseren. Op nadrukkelijk verzoek van de initiatiefgroep is de gemeente voornemens de grond te leveren aan Knarrenhof 25 B.V., welke als enig doel heeft het realiseren van het Naoberhof Peize. Mochten er CPO-achtige organisaties zijn die aantoonbaar kunnen overleggen dat zij ook mee hadden gedaan met de verkoopprocedure als deze mogelijkheid hen duidelijk was geweest, dan kunnen deze zich binnen 4 weken na deze publicatie melden bij de gemeente met het overleggen van de bewijsstukken daarvan. Als er zich binnen 4 weken geen CPO-achtig initiatief meldt, dat ook een samenwerking heeft met een woningbouwcorporatie, acht de gemeente zich vrij om de grond behorende tot de locatie Oude Velddijk 26 te Peize over te dragen aan Knarrenhof 25 B.V. Derden kunnen na die termijn geen aanspraken maken jegens de gemeente voor deze exercitie. 

Voltooid

6 beroepschriften ingediend bij Raad van State

Voltooid
17 januari 2024

Er zijn 6 beroepschriften ingediend naar aanleiding van de terinzagelegging van het bestemmingsplan. De beroepschriften kunt u hieronder downloaden.

Voltooid

Bestemmingsplan ter inzage vanaf 17 augustus

Voltooid
16 augustus 2023

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag  17 augustus 2023 tot en met woensdag 27 september 2023 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken vanaf 17 augustus raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl en in de Krant

Voltooid

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Oude Velddijk 26 vast

Voltooid
14 juni 2023
Voltooid

Noaberhof mag plannen ontwikkelen

Voltooid
18 april 2023

De organisatie 'Naoberhof' mag het plan verder ontwikkelen om op op Oude Velddijk 26 een naoberhofje met 18 duurzame levensloopgeschikte woningen te bouwen.

Voltooid

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Voltooid
16 februari 2023

Het ontwerpbestemmingsplan was sinds 26 januari 2023 januari te vinden op de website. Vanwege een technisch probleem was het ontwerpbestemmingsplan niet te raadplegen via de officiele bekendmaking op officielebekendmakingen.nl. Vanaf 16 februari 2023 is het ontwerpbestemmingsplan daarom opnieuw officieel ter inzage gelegd gedurende 6 weken.

Voltooid

Nota van inlichtingen

Voltooid
15 februari 2023

Tot en met 1 februari 2023 konden vragen gesteld worden. In deze Nota van inlichtingen zijn de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden te vinden.

Voltooid

Openbare verkoop van start

Voltooid
20 december 2022

Vanaf dinsdag 20 december 2022 kunnen CPO-verenigingen inschrijven voor de openbare verkoop van de kavel van de Oude Velddijk 26 te Peize

Voltooid

Programma van eisen

Voltooid
Juni 2022

Op 21 juni 2022 heeft het college van B&W het Programma van Eisen (PvE) voor de Oude Velddijk 26 Peize vastgesteld. In het PvE zijn het beleid, onze ambities, de specifieke eisen voor en de visie op de locatie omschreven.

Voltooid

Besluit gemeenteraad

Voltooid
April 2021

Op 7 april 2021 nam de gemeenteraad een besluit over de invulling van het project. De raad koos voor een invulling met levensloopbestendige woningen, als dat kan in de vorm van een hofje. Het plan ontwikkelen samen met o.a. wooncorporatie Woonborg en de werkgroep Seniorenhuisvesting Peize, bij voorkeur in een CPO-achtige constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Voltooid

Enquête

Voltooid
September 2020

Met een enquête onder bewoners en belangstellenden over de invulling van het project starten we dit project