Openbare verkoop Oude Velddijk 26 van start

Vanaf dinsdag 20 december 2022 is het voor CPO-verenigingen mogelijk om in te schrijven voor de openbare verkoop van de kavel van de Oude Velddijk 26 te Peize.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Het doel van de openbare verkoop is het ontwikkelen van de locatie door een CPO-vereniging. Via deze openbare verkoopprocedure wordt op basis van de inschrijvingen een CPO-vereniging (in oprichting) geselecteerd die de locatie voor de eigen leden verder mag ontwikkelen. Ze moeten zich hierbij wel houden aan de eisen die de gemeente daaraan stelt. Zo zijn er eisen voor het type woningen, duurzaamheid en samenwerking met Woonborg.

Met de ontwikkeling van deze locatie zijn we al een geruime tijd bezig. Er is in Peize, net zoals in de rest van Noordenveld grote behoefte aan levensloopbestendige woningen en sociale huurwoningen. Met de wijze waarop dit perceel aan de Oude Velddijk wordt bebouwd wordt voorzien in deze behoefte.

Inschrijven

In de documenten hieronder staat het Inschrijfdocument ‘Gunning ontwikkeling van de locatie Oude Velddijk 26 te Peize’. Ook zijn hier het gewijzigde ‘Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PvE) Oude Velddijk 26’ en de overige documenten te vinden.

Het project Oude Velddijk 26 wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, vanuit het Impulsteam Wonen.

Concept ontwerpbestemmingsplan

Hieronder vindt u het Concept ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Oude Velddijk 26 te Peize. Volgens planning besluit het college van B&W op 10 januari 2023 om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dat is echter aan de late kant voor de CPO-groepen die al bezig willen met hun inschrijving. U kunt daarom het Concept ontwerpbestemmingsplan nu vast inzien en rekening houden met wat in het concept ontwerpbestemmingsplan staat. Via de gemeentepagina wordt het uiteraard te zijner tijd bekend gemaakt als het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage wordt gelegd.

Programma van eisen

Het PvE is onlangs gewijzigd ten opzichte van de versie die eerder is vastgesteld.

Over deze wijziging

Met de eigenaar van de Oude Velddijk 24 is, nadat het PvE is vastgesteld, alsnog (ambtelijk) overeenstemming bereikt over verkoop van een stuk snippergroen. Door aan de eigenaar van Oude Velddijk 24 achter zijn perceel een strook grond van 5 meter breedte (i.p.v. 2 meter) te verkopen zijn we meer tegemoet gekomen aan zijn wens om via eigen grond/tuin meer afstand te krijgen tot de bouwontwikkeling. Hiermee beëindigen we dan ook de impasse over de eigendomsstatus van de grond. Voorgaande verbreding van de te verkopen strook grond leidt tot een wijziging van de visiekaart in het PvE. Ook zijn er nog wijzigingen in het ‘Waterhuishouding en rioleringsplan’ geweest die in overeenstemming zijn gebracht met het PvE.

Collegebesluit Programma van Eisen (PvE)

Het collegebesluit over het vastgestelde PvE met alle bijlagen (correspondentie met omwonenden en de werkgroep ouderenhuisvesting) is (geanonimiseerd) naar de gemeenteraad verzonden en is te vinden op de website van de gemeenteraad.