Transitie Oosterduinen

Het project transitie Oosterduinen heeft als doel het gebied van de Oosterduinen in Norg toekomstbestendig te maken. Om dit vorm te geven neemt de vereniging Oosterduinen deel aan het taskforce Vitale vakantieparken van de provincie Drenthe. De aanpak van Vitale Vakantieparken bestaat uit een aantal fasen. Fase 2, het bepalen van een streefbeeld is nu actueel.

Wat u moet weten

Het transitieproces bestaat uit 4 fasen:

  • Fase 1, de verkenning, is afgerond
  • Fase 2: bepalen streefbeeld. Deze fase is nu in volle gang
  • In fase 3: opstellen transformatieplan
  • In fase 4 aanpassen bestemmingsplan en uitvoeren transformatieplan

Fase 2 - bepalen streefbeeld

  • Met de input van het streefbeeld dat door de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen gemaakt, stellen wij (de gemeente) het concept streefbeeld op. Dit concept streefbeeld leggen wij ter inzage, zodat iedereen zijn mening erover kan geven. De inzageperiode van het conceptstreefbeeld zal eind 2022 of begin 2023 starten
  • Definitief gemeentelijk streefbeeld
    We verzamelen alle zienswijzen op het concept streefbeeld. Wij kijken daar zorgvuldig naar. Eventueel passen we het streefbeeld aan naar aanleiding van de zienswijzen. Het uiteindelijke streefbeeld met alle zienswijzen leggen we ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering kunnen belangstellenden inspreken. Het streven is om het gemeentelijk streefbeeld voor de zomer van 2023 vastgesteld te krijgen

Fase 3 - transformatieplan

Nadat het streefbeeld is vastgesteld worden afspraken geconcretiseerd in het transformatieplan. Hoe het proces rondom het transformatieplan er precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. Daar informeren we u te zijner tijd over.

Fase 4 - bestemmingsplan/ omgevingsplan

Nadat het transformatieplan is vastgesteld worden afspraken verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook dit proces is nog niet concreet uitgewerkt. We komen hier te zijner tijd op terug.

Tijdlijn

Ontwikkelingen tot nu toe

Gemeente beantwoordt vragen

december 2022

De gemeente publiceert een document met de antwoorden op vragen van de bewoners over het transitietraject

Vindbaarheid nieuwe adressen

najaar 2022

In de loop van 2022 is een groot deel van de adressen in de Oosterduinen aangepast. De sectieletters zijn vervangen door straatnamen. Begin 2023 zullen ook de paden en lanen in het D- en E-vak een straatnaam krijgen.

Informatieavond

28 oktober 2022

Op een druk bezochte informatieavond over de transformatie in de Oosterduinen werd het transformatieproces toegelicht en kwam de stand van zaken rond het streefbeeld aan de orde.

Zorgen bomenkap

juni 2022

Enkele bewoners hebben begin dit jaar hun bezorgdheid uitgesproken naar gemeente en provincie over de bomenkap die heeft plaatsgevonden in Oosterduinen.  Onze gezamenlijke reacties van kunt u lezen in de bijgevoegde brieven.

Bosclub stuurt streefbeeld naar gemeente

mei 2022

Eind 2021 is door de Bosclub een concept streefbeeld opgesteld. Nadat bewoners hebben gereageerd op dit concept, is het aangepast en in mei 2022 aan de gemeente opgestuurd.

Meer informatie

Nieuwsbrief

Als u informatie als deze graag persoonlijk via de email wilt ontvangen dan kunt u uw emailadres doorgeven aan de gemeente via: e.mosterman@noordenveld.nl. Ook brengt de gemeente af en toe een nieuwsbrief uit die u dan via de email ontvangt.

Taxatie

Eind vorig jaar hebben wij de taxatie voor Oosterduinen ontvangen. Wij hebben verschillende vragen gehad tot openbaarmaking van de taxatie. Dat doen wij bij deze. Bij de beantwoording van de vragen hebben we enige context geschetst waarom er een taxatie is uitgevoerd. Daar verwijzen we graag naar voor nadere achtergrond. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wat deze taxatie betekent in het vervolg van het proces. Dat volgt later in het kader van het streefbeeld. De onderliggende bestanden zijn opgevraagd via een Woo verzoek.