Transitie Oosterduinen

Algemeen

Het project transitie Oosterduinen heeft als doel het gebied van de Oosterduinen in Norg toekomstbestendig te maken. Om dit vorm te geven neemt de vereniging Oosterduinen deel aan het taskforce Vitale vakantieparken van de provincie Drenthe. De aanpak van Vitale Vakantieparken bestaat uit een aantal fasen. Fase 2, het bepalen van een streefbeeld is nu actueel.

Wat u moet weten

Het transitieproces bestaat uit 4 fasen:

  • Fase 1, de verkenning, is afgerond
  • Fase 2: bepalen streefbeeld. Deze fase is nu in volle gang
  • In fase 3: opstellen transformatieplan
  • In fase 4 aanpassen bestemmingsplan en uitvoeren transformatieplan

Fase 2 - bepalen streefbeeld

  • Met de input van het streefbeeld dat door de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen gemaakt, stellen wij (de gemeente) het concept gemeentelijk streefbeeld op. Dit concept streefbeeld leggen wij ter inzage, zodat iedereen zijn mening erover kan geven. De inzageperiode van het conceptstreefbeeld zal medio april 2023 starten
  • Definitief gemeentelijk streefbeeld
    We verzamelen alle zienswijzen op het concept streefbeeld. Wij kijken daar zorgvuldig naar. Eventueel passen we het streefbeeld aan naar aanleiding van de zienswijzen. Het uiteindelijke streefbeeld met alle zienswijzen leggen we ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering kunnen belangstellenden inspreken. Het streven is om het gemeentelijk streefbeeld in september 2023 vastgesteld te krijgen

Fase 3 - transformatieplan

Nadat het streefbeeld is vastgesteld worden afspraken geconcretiseerd in het transformatieplan. Hoe het proces rondom het transformatieplan er precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. Daar informeren we u te zijner tijd over.

Fase 4 - bestemmingsplan/ omgevingsplan

Nadat het transformatieplan is vastgesteld worden afspraken verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook dit proces is nog niet concreet uitgewerkt. We komen hier te zijner tijd op terug.

Tijdlijn

Ontwikkelingen tot nu toe

Voltooid

3 nieuwe straatnamen

Voltooid
juli 2023

Er zijn 3 nieuwe straatnamen benoemd voor het D-vak: 2 nieuwe straatnamen, genaamd Molenaarspad en Bosuilpad en 1 straatnaamwijziging van Trafopad in Dassenpad. De nieuwe straatnamen gaan in rond november. We informeren u in september over het stappenplan. 

Todo

Kapwerkzaamheden

Todo
juli 2023

Bosgroep gaat kapwerkzaamheden uitvoeren. Op de kapmeldingskaart ziet u waar er bomen gekapt worden.  

Actief

Inspraak gesloten - Uitwerking zienswijzen

Actief
juni 2023

We hebben 21 zienswijzen ontvangen. We behandelen ze per onderwerp en voegen onze reacties toe. Als we de zienswijze overnemen, passen we het streefbeeld aan. In dat geval leggen we het gewijzigde streefbeeld voor aan de gemeenteraad ter vaststelling in september. 

Voltooid

Bezoek bestuur aan Oosterduinen

Voltooid
juni 2023

Het college van B&W, het MT en de verantwoordelijke ambtenaren brachten een bezoek aan de Oosterduinen. Dit bezoek was in het kader van de subsidie uit het Dorpenfonds die de Vereniging van huiseigenaren kreeg.

Voltooid

Streefbeeld ter inzage

Voltooid
20 april 2023

Het ontwerp voor een “Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen” ligt  van donderdag 20 april tot en met woensdag 31 mei 2023 ter inzage

Voltooid

Gemeentelijk Streefbeeld Oosterduinen

Voltooid
14 maart 2023

Op 14 maart heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad te vragen het gemeentelijk streefbeeld Oosterduinen voor inspraak ter inzage te leggen. De gemeenteraad zal 12 april hierover een besluit nemen.

Voltooid

Gemeente beantwoordt vragen

Voltooid
december 2022

De gemeente publiceert een document met de antwoorden op vragen van de bewoners over het transitietraject

Voltooid

Vindbaarheid nieuwe adressen

Voltooid
najaar 2022

In de loop van 2022 is een groot deel van de adressen in de Oosterduinen aangepast. De sectieletters zijn vervangen door straatnamen. Begin 2023 zullen ook de paden en lanen in het D- en E-vak een straatnaam krijgen.

Voltooid

Informatieavond

Voltooid
28 oktober 2022

Op een druk bezochte informatieavond over de transformatie in de Oosterduinen werd het transformatieproces toegelicht en kwam de stand van zaken rond het streefbeeld aan de orde.

Voltooid

Zorgen bomenkap

Voltooid
juni 2022

Enkele bewoners hebben begin dit jaar hun bezorgdheid uitgesproken naar gemeente en provincie over de bomenkap die heeft plaatsgevonden in Oosterduinen.  Onze gezamenlijke reacties van kunt u lezen in de bijgevoegde brieven.

Voltooid

Bosclub stuurt streefbeeld naar gemeente

Voltooid
mei 2022

Eind 2021 is door de Bosclub een concept streefbeeld opgesteld. Nadat bewoners hebben gereageerd op dit concept, is het aangepast en in mei 2022 aan de gemeente opgestuurd.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Als u informatie als deze graag persoonlijk via de email wilt ontvangen dan kunt u uw emailadres doorgeven aan de gemeente via postbus@noordenveld.nl. Ook brengt de gemeente af en toe een nieuwsbrief uit die u dan via de email ontvangt.

Website Oosterduinen

De vereniging van eigenaren heeft een eigen website: oosterduinen.nl

WhatsApp groep

Voor eigenaren van woningen in de Oosterduinen is er een WhatsApp groep met als doel om zoveel mogelijk eigenaren te betrekken bij het transformatieproces, informatie te delen en te laten participeren. Aanmelden voor de groep kan door een e-mail te sturen naar eigenarenoosterduinen@gmail.com.